home

U bent hier : Kousen & Karton > Veel gestelde vragen > Verkoopsvoorwaarden

In the spotlight

Sokken Artichoke 
Kousen 
Kousen/sokken

In the spotlight

Kousenbroek Tetra dark navy 
Kousen 
Kousenbroeken - Panty's
Overschrijving PayPal Visa (via PayPal) Mastercard (via PayPal) American Express (via PayPal)
created & CMS by Deltacom

Verkoopsvoorwaarden

Identificatie

Kousen & Karton heeft zijn maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee, Tiensesteenweg 72, België en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0695.961.043. Het BTW nummer is BTW BE 0695.961.043.

Niet-contractuele foto's

De producten met hun beschikbare kleuren worden op onze website zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld. Mocht er, niettegenstaande al onze voorzorgen, zich toch een fout voordoen op onze website, dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.

De prijs

De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. maar exclusief verzendingskosten.

Verkoopcontract

Het verkoopcontract wordt opgemaakt bij de laatste stap voor betaling, m.a.w. wanneer u op de overzichtspagina van uw bestelling drukt op "Bestelling bevestigen". U aanvaardt dan ook van rechtswege de volledige onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Het verkoopscontract wordt pas definitief wanneer deze bevestigd is door de betaling van de prijs door de koper. Kousen en karton behoudt het recht een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. In dit geval zal u elektronisch binnen de 24 uur geïnformeerd worden.

Verantwoordelijkheid

Door te bestellen verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

Leveringstermijn

Kousen en karton streeft ernaar een bestelling te verzenden binnen de 4 dagen na ontvangst van betaling, indien de producten nodig voor uw bestelling voorradig zijn. In geval van uitputting (totaal, gedeeltelijk, tijdelijk) van de bestelde goederen zal kousen en karton u op de hoogte stellen van de exacte status van uw bestelling. Eventuele vertragingen in de leveringen geven de koper geen recht om zijn koop te annuleren of de goederen te weigeren en zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding.

Levering

De aangekochte goederen worden verzonden zodra de betaling ontvangen is. Indien de betaling binnen 12 dagen niet is ontvangen, wordt de bestelling geannuleerd. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten (zoals de kost voor het opnieuw aanbieden van de goederen). In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, of een brievenbus die niet voldoet aan de wettelijke normen, kan kousen en karton in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om de bestelde goederen te leveren. Gevallen van overmacht waardoor kousen en karton ontheven wordt van zijn leveringsverplichting : oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading. In dat geval wordt de klant wel terugbetaald.

Verlies of beschadiging bij transport

Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies en/of beschadiging van een besteld product ten laste van kousen en karton. De klant is wel verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen.
Bij eventuele beschadiging kan terugbetaling of vervanging enkel geschieden na het onmiddellijk terugsturen bij ontvangst. Bij ondertekening van de ontvangstnota verklaart de klant genoegen te hebben genomen met de ontvangen goederen en zal terugbetaling of vervanging niet meer mogelijk zijn. De goederen worden door ons geleverd aan huis "as is", in de door de fabrikant aangeleverde verpakking.

Bedenktijd

Artikelen die niet aan uw wensen voldoen kunnen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed terug gezonden worden via ons retourportaal, onder volgende voorwaarden:

- Het artikel dient in ongewijzigde staat (nieuw + labels) teruggestuurd worden.

- De retourkosten zijn ten laste van de koper.

Van zodra wij de artikelen in originele staat terug in ons bezit hebben, storten wij het verschuldigde bedrag (met uitzondering van de retourkosten) binnen de 14 dagen na aanmelding van de retourzending terug of schenken wij een tegoedbon ter waarde van het totaal van de teruggezonden artikelen (met uitzondering van de retourkosten).

Kaartbetalingen

Kousen en karton verwerkt kaartbetalingen met via beveiligde weg in samenwerking met Ogone of PayPal. Kaartbetalingen zijn een veilige en gemakkelijke manier van betalen voor u als consument. Wij, als verkopende partij, zullen nooit kennis krijgen van uw kaart - of rekening infirmatie. Deze informatie wordt veilig verstuurd via een gecodeerde link via de Ogone / PayPal betalingsgateway naar uw bank.

Garanties

Voor zover de voorwaarden en de omvang van deze garantie het toelaten, zal kousen en karton in ieder geval haar tussenkomst beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot terugbetaling van de prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. Kousen en karton zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het niet-nakomen van een leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillisement van de leverancier. Kousen en karton is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het verbruik of installatie van de goederen.

Klachten

Elke klacht kan via e-mail worden ingediend op info@kousenenkarton.be. liefst met digitale foto en duidelijke omschrijving van de klacht. Deze zal binnen de 10 werkdagen worden behandeld.
Gelieve ermee rekening te houden dat een kleurverschil tussen de foto op onze site en het eigenlijke product nooit als fabricagefout kan aanzien worden en derhalve nooit het voorwerp van een klacht kan zijn.
De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopcontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel Eppegem, onderdeel van Kousen en Karton.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden enkel door Kousen en karton gebruikt in het kader van de bevestiging, facturatie en levering van uw bestelling. Kousen en karton verschaft geen persoonlijke informatie aan derden.

Cookies

Deze site gebruikt niet-permanente cookies. Deze bevatten geen persoonlijke gegevens en laten ons niet toe de gebruiker te indentificeren of zijn gedrag te onderzoeken. Onze site herkent de homeservers van bezoekers, maar niet hun e-mailadres.

Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site www.kousenenkarton.be, inclusief de onderliggende technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken en brevetten. Zij zijn het exclusieve eigendom van kousen en karton en/of derden. De gebruiker die over een eigen site beschikt en die een automatische link wil instellen tussen zijn site en de site van kousen en karton, moet hiervoor de uitdrukkelijke toelating vragen aan kousen en karton. Zijn evenwel uitdrukkelijk verboden elke hypertekst link die terugstuurt naar de site van kousen en karton door gebruik te maken van framing of inline ink. In ieder geval zal deze link moeten worden verwijderd op eerste eenvoudig verzoek van kousen en karton.

KOUSEN

  

KARTON

  

KOUSEN & KARTON

Tiensesteenweg 72
3001 Heverlee
België

info@kousenenkarton.be

Kousen & Karton @ Facebook Kousen & Karton - Contacteer ons
home